Nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatása

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) a VMAT-065/2018-as határozat alapján, illetve a 2010. évi Alapszabályával összhangban pályázatot hirdet a vajdasági magyar tudományosság szereplői számára nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatása céljából.


A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) pályázati felhívása nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatására

1. A pályázat célja

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) a VMAT-065/2018-as határozat alapján, illetve a 2010. évi Alapszabályával összhangban pályázatot hirdet a vajdasági magyar tudományosság szereplői számára nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatása céljából. Ezzel a pályázattal a VMAT serkenteni kívánja a hazai kutatók nemzetközi tudományos tevékenységét, nemzetközi szakmai beágyazottságát a külföldi konferenciarészvételeken történő, idegen nyelvű előadások megtartásának támogatásával.

2. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be a VMAT Adattárában is beregisztrált, Vajdaságban élő és/vagy dolgozó, magukat magyarnak is valló kutatók, akik rendelkeznek aktív MSc vagy PhD hallgatói státusszal, illetve már megszerezték a PhD szintű tudományos titulust. Kötelező igazolni a Szerbia területén működő felsőoktatási vagy kutatási intézettel fennálló jogi kapcsolatot, pl. PhD hallgató, oktató, kutató, szerződéses munkatárs.

3. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg a 2018. augusztus 1 – 2019. március 31 időszakban: 400.000,00 dinár, azaz négyszázezer dinár.

4. A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája

A támogatás maximális összege pályázatonként 60.000,00 dinár. Kivételes esetekben, pl. másik kontinensen megtartott, jelentős konferenciák esetén a támogatás maximális összege 90.000,00 dinár. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a konferencián való részvétel teljes költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat. A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a konferenciát követően kell beszámolni. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvétel, és idegen nyelvű előadás megtartására veheti igénybe. Ugyanazon pályázó az adott pályázati időszakban csak egyszer pályázhat.

5. A támogatásból elszámolható költségek köre

Költségként a támogatási időszakban, kifejezetten az adott konferencián való részvétellel összefüggésben keletkezett dologi jellegű kiadások (útiköltség, szállás, részvételi/regisztrációs díj), illetve kivételes esetben napi 50 euró napidíj számolhatók el.

6. A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében a 2018. augusztus 1. és 2019. március 31. között megvalósuló konferencia-részvétel, és az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás támogatható.

7. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot a kiírás napjától 2019. február 28-án 14 óráig lehet benyújtani elektronikus levél formájában a következő e-mail címen: vmat@vmat.rs.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

  1. a konferencia rövid leírása, pl. a saját tudományterületén belüli jelentőségének leírása,
  2. a konferenciára szóló meghívó másolata vagy a konferenciára benyújtott idegen nyelvű rezümé és/vagy teljes dolgozat elfogadását igazoló dokumentum másolata, valamint
  3. a konferenciára benyújtott idegen nyelvű rezümé és/vagy teljes dolgozat,
  4. a Vajdaság területén működő felsőoktatási és/vagy kutatási intézettel fennálló jogviszony (pl. PhD hallgató, oktató, kutató) igazolása,
  5. a konferenciatámogatás felhasználásának a terve – le kell írni, hogy mekkora összeget és mire (pl. szállás, regiszráció) igényel a pályázó,
  6. az utolsó két évben (pl. 2018-ban beadott pályázat esetén 2017-2018 folyamán) egyéb konferencia-támogatási forrásokból kapott anyagi juttatások táblázatos kimutatása – külön ki kell listázni az adott konferencián való részvételhez a (1) Vajdaság Autonóm Tartomány felelős titkársága, a (2) szerbiai Felsőoktatási és Tudományügyi Minisztérium, a (3) Domus Hungarica és (4) egyéb konferenciatámogatási programok által nyújtott támogatásokat – utazás, szállás, regisztrációs díj és napidíj bontásban.

Amennyiben a pályázó még nem regisztrált a VMAT Adattárában, illetve ha korábban regisztrált, de adatai nem naprakészek, akkor az adatfelvételi/pótlási kérelmét a pályázási folyamat elején köteles beküldeni a vmat@vmat.rs email címen igényelt adatfelvételi lapon.

8. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy

a) a pályázó megfelel-e a kiírás feltételeinek, a kiírásban meghatározott lehetséges támogatási körbe tartozik-e,
b) az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
c) a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre érkeztek-e be,
d) a pályázóval szemben nem áll-e fenn (egyéb) kizáró ok, pl. korábban visszaélt a VMAT konferenciatámogatásával.

Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, a pályázatot kiíró szervezet hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban elutasításra kerül. Érdemi vizsgálat nélküli – hiánypótlás nélkül – elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, vagy a hiánypótlási időszak alatt, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

9. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje

A támogatás odaítéléséről a pályázat lezárását követően, a VMAT elnöksége által kinevezett Kuratórium elnöke 30 napon belül dönt. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki/akinek:

a) Benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
b) A megpályázott rendezvényre vonatkozóan – annak szervezői – nem fogadják el a pályázat részeként benyújtott absztraktját. (A pályázó erről köteles értesíteni VMAT Pályázati Kuratórium tagjait.)
c) Más forrásokból a felmerülő költségek fedezésére már elegendő támogatást nyert ugyanazon konferenciára – erről köteles előzetesen nyilatkozni.

10. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása

A sikeres pályázatot követően az VMAT a pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés előírja, hogy a pályázó vállalja, hogy legfrissebb kutatási eredményeit bemutatja a VMAT által szervezett következő Vajdasági Magyar Tudóstalálkozón (VMT), pl. VMT 2019. A szervezők (VMAT) a lehetőségekkel összhangban teret biztosítanak a VMAT konferencia-támogatási program nyertesei által tartott előadásoknak a következő VMT plenáris szekciójában.

A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az VMAT elnöksége gondoskodik. A VMAT az odaítélt pályázati összeget a VMAT számára a konferencia szervezői által kiállított számlák alapján utalja.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

11. Jogorvoslat

A támogatást igénylő pályázó kifogást nyújthat be a VMAT elnökségéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

12. További információk

A pályázási időszakban a VMAT Adattárral kapcsolatos regisztrációs és egyéb kérdéseket a vmat@vmat.rs címre várjuk.

Újvidék, 2018. július 26.

Dr. Lendák Imre
VMAT elnök

A pályázati felhívás letölthető a következő hivatkozáson.

Amenyiben kérvényezni szeretné a nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatását, kérjük töltse ki az alábbi formát.