Útmutató a szerzőknek

Felkérjük a VMAT Tudóstalálkozó 2016 c. konferencián résztvevő szerzőinket, hogy a konferencián bemutatott kutatásukat írják le teljes dolgozatban és küldjék be az EasyChair rendszerén keresztül. A tanulmányokat 12 pontos betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel várjuk A dolgozatok hossza maximum 10 oldal lehet. Ha korábban már feltöltötték a rezümét PDF-ben az EasyChair-en, akkor azt kérjük, cseréljék le a teljes dolgozatra. A szerzőket kérjük, hogy csakis lektorált dolgozatokat küldjenek be, mert a nem megfelelő nyelvezetű szövegeket nem tudjuk megjelentetni a konferenciakötetben. Folyamatban van az egyeztetés a Létünk folyóirat szerkesztőségével.A szerkesztőség, illetve a konferencia szervezőbizottsága által kiválasztott dolgozatokból, remélhetőleg, meg tudunk majd jelentetni egy tematikus számot a Létünkben.
Beküldési határidő: 2017. február 28.

A HIVATKOZÁS MÓDJA:

Az idézetek lelőhelyét magában a főszövegben jelöljük. Lapalji jegyzetben kommentárt, főszöveghez társuló megjegyzéseket közölhetünk.
Minden idézett szövegnek meg kell jelennie a szöveg végére illesztett Irodalomban. Az Irodalom nem bibliográfiát közöl, hanem csak azokat a műveket tünteti fel betűrendben, amelyekre a szövegben hivatkozott a szerző. Nem magyar szerző esetében a vezetéknevet vessző követi, majd a szerző teljes utónevét kiírjuk.Az irodalomjegyzék létrehozása és a szövegbeli hivatkozás a következőképpen történik:

KÖNYV

Egyszerzős:
Tverdota György. 2010. Zord bűnös vagyok, azt hiszem: József Attila kései költészete. Pécs: Pro Pannonia.
(Tverdota 2010), idézetet követően: (Tverdota 2010, 55)
Két- vagy többszerzős:
Tolnai Ottó–Domonkos István. 1968. Valóban mi lesz velünk. Újvidék: Forum.
(Tolnai–Domonkos 1968, 12–13)
Négy vagy annál több szerző esetén az Irodalomban minden szerzőt, a főszövegben azonban csak az elsőt tüntetjük fel:
Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György. 2000. Jelképtár. Budapest: Helikon Kiadó.
(Hoppál et al. 2000, 42)
Kötetszerkesztés:
Horváth Imre–Thomka Beáta vál. és szerk. 2010. Narratívák 8: Narratív teológia. Budapest: Kijárat Kiadó.
(Horváth–Thomka 2010, 58–59)
Könyvfejezet:
Szegedy-Maszák Mihály. 1998. Fordítás és kánon. In Irodalmi kánonok. 47–70. Debrecen: Csokonai Kiadó.
(Szegedy-Maszák 1998, 48)
Ricoeur, Paul. 1999. Emlékezet – felejtés – történelem. Ford. Rózsahegyi Edit. In Narratívák 3: A kultúra narratívái, szerk. és a szövegeket gondozta Thomka Beáta. 51–68. Budapest: Kijárat Kiadó.
(Ricoeur 1999, 54)
Fordításban megjelent mű:
García Márquez, Gábriel. 1990. Szerelem a kolera idején. Ford. Székács Vera. Budapest: Magvető.
(García Márquez 1990, 77)
Elektronikus könyv:
Dragomán György. 2014. Máglya. Budapest: Magvető. Epub.
(Dragomán 2014)
Interneten elérhető publikáció esetében zárójelben az utolsó megtekintés dátumát kérjük feltüntetni:
Krúdy Gyula. 1967. Régi pesti históriák : Színes írások. Budapest: Magvető. http://mek.oszk.hu/00800/00869 (2015. jún. 9.)
(Krúdy 1967)

CIKKEK, TANULMÁNYOK
Folyóirat (a folyóirat címe után az évfolyam következik):
Lengyel Zsolt. 2014. Szóasszociációs vizsgálatok. Hungarológiai Közlemények 45 (4): 1–12.
(Lengyel 2014, 10)
Lap:
Fenyvesi Ottó. 2015. Modern folklór. Magyar Szó – Kilátó, jan. 24–25. 24.
(Fenyvesi 2015, 24)
Interneten elérhető lap vagy folyóirat:
Szemere Katalin. 2015. Hörpölték a kultúrát. Népszabadság, jún. 8. http://nol.hu/kultura/haraphato-eneklesi-vagy-1538629 (2015. jún. 9.)
(Szemere 2015)
Elektronikus publikáció:
Keresztesi József. 2014. Kilépés a múzeumból. Litera http://www.litera.hu/hirek/peterfy-a-kitomott-barbar (2015. jún. 9.)
(Keresztesi 2014)

Ha a cikknek DOI-száma van, kérjük azt is feltüntetni a hivatkozás végén.
A fenti jelölésmód érvényes a lábjegyzetekre is.
Idegen nyelvű kiadványokra való hivatkozáskor a bibliográfiai adatok élén a szerző családneve áll első helyen, utána vesszővel elválasztva következik utóneve (l.: Ricoeur, Paul). Nemcsak a mű címe, hanem a kiadó neve, illetve a kiadás helye is idegen nyelven írandó.

A hivatkozások létrehozása során az itt föl nem tüntetett esetekben a Chicago Manual of Style Autor-Date System rendszerét tekintjük irányadónak:
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html