A Vajdasági Magyar Akadémia Tanács alapszabálya

 

Az egyesületekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 51/ 09. száma) 78. és 12. szakasza alapján, az Egyesület Közgyűlése 2010. 07. 10-én Újvidéken megtartott ülésén meghozta az Egyesület új Alapszabályát az alábbiak szerint

A VAJDASÁGI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

1. szakasz

A VAJDASÁGI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) civil és nonprofit egyesület, amelyet határozatlan időre alapítottak a tudomány és a művészetek fejlesztése terén kitűzött célok megvalósítására.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI

2. szakasz

Az Egyesület alapvető céljai:

-            a tudomány és a művészetek jelentőségéről alkotott felfogás fejlesztése

-            a magyar nyelvű tudományos gondolat és kommunikáció fejlesztése a Szerb Köztársaságban

-            a vajdasági magyarok tudományos folyamatokba való bekapcsolása a Szerb Köztársaságban és a régióban

-            a tudományos szervezetekkel való együttműködés a Szerb Köztársaságban és a térségben

-            az Egyesület tevékenységébe tartozó összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, képzési programok, műhelymunkák, előadások szervezése

-            az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése

III. ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY

3. szakasz

Az Egyesület elnevezése államnyelven: AКАДЕМСКИ САВЕТ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА

Az Egyesület neve magyar nyelven: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

Az Egyesület rövidített neve államnyelven: АСВМ

Az Egyesület rövidített neve magyar nyelven: VMAT

Az Egyesület székhelye Újvidéken van.

Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén fejti ki.

IV. AZ EGYESÜLETBE VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJA, A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

4. szakasz

Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, a Szerb Köztársaság állampolgára, aki beszéli a magyar nyelvet és a tudományok doktora (vagy annak megfelelő) címmel rendelkezik, illetve munkásságával jelentősen hozzájárult a tudomány vagy a művészetek fejlődéséhez, és kész elfogadni az Egyesület Alapszabályát.

5. szakasz

A tagságba való felvételről az Egyesület Elnöksége dönt a jelölt kérvénye alapján.

6. szakasz

Az egyesületi tagság kizárással, kilépéssel, az állampolgári jogok elvesztésével vagy a tag elhalálozásával szűnik meg.

Az Egyesület Elnöksége kizárhatja azokat a tagokat, akik nem tartják tiszteletben jelen Alapszabály rendelkezéseit és magatartásukkal, tevékenységükkel rombolják az Egyesület tekintélyét illetve akadályozzák az Egyesület érdekeinek és céljainak a megvalósítását.

V. A TAGOK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

7. szakasz

Az Egyesület tagjának jogában áll

-            a többi taggal egyenrangúan részt venni az Egyesület céljainak a megvalósításában;

-            közvetlenül részt venni a döntéshozatalban a Közgyűlésen valamint az Egyesület szervein keresztül;

-            az Egyesület szerveibe választani és választottnak lenni

-            idejekorán és teljességében tájékoztatást kapni az Egyesület munkájáról és tevékenységéről.

8. szakasz

A tag köteles:

-            tevékenyen hozzájárulni az Egyesület céljainak a megvalósításához;

-            egyéb feladatokat és kötelezettségeket ellátni, amelyeket az Egyesület rábíz.

 

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS SZERVEI

9. szakasz

Az Egyesület szervei:

-            Közgyűlés és

-            Elnökség.

10. szakasz

Az Egyesület képviselőjét a Közgyűlés választja meg és menti fel.

Az Egyesület képviselőjének tisztségét szabály szerint az Egyesület Elnökségének az elnöke tölti be, aki tisztségénél fogva egyúttal az Egyesület elnöke is.

Az Egyesület Elnöksége elnökének távollétében, a képviseleti tisztséget az Egyesület Elnöksége elnökének felhatalmazásával az Elnökség két alelnökének egyike tölti be.

Az Egyesület Közgyűlése

11. szakasz

Az Egyesület Közgyűlését a tagok összessége alkotja.

A Közgyűlés évente egyszer rendszeresen összeül.

A Közgyűlés rendkívüli ülése összehívható az Elnökség indokolt javaslatára, valamint a Közgyűlés tagjai legalább egy harmadának a kezdeményezésére. A kezdeményezést írásos formában terjesztik be, és kötelezően tartalmaznia kell a megvitatásra javasolt kérdéseket.

A Közgyűlés ülését az Elnökség elnöke hívja össze írásos értesítéssel a Közgyűlés megtartásának helyéről és idejéről, valamint a napirend-javaslatról.

A Közgyűlésen az a személy elnököl, akit az ülés elején erre nyilvános szavazással megválasztanak.

A Közgyűlés:

-            meghozza az Alapszabályt, dönt annak kiegészítéséről és módosításáról;

-            meghozza az Egyesület tevékenységi tervét és munkaprogramját;

-            meghozza az Egyesület egyéb dokumentumait;

-            megválasztja és felmenti az Egyesület Elnökségének tagjait;

-            évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja az Egyesület Elnökségének a jelentését;

-            évente legalább egyszer megvitatja és elfogadja a pénzügyi tervet és pénzügyi jelentést;

-            dönt a hazai és külföldi szövetségekbe és más tömörülésekbe való belépésről;

-            dönt a jogállásbeli változásokról és az Egyesület megszűnéséről.

A Közgyűlésen a döntéshozatal nyilvános, kivételes esetekben történhet titkos szavazással. A szavazás módjáról a Közgyűlés dönt.

A Közgyűlés határozatképes, ha az ülésen jelen van az Egyesület tagjainak több mint a fele.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen nincs jelen az Egyesület tagjainak több mint a fele, az ülést újra összehívják.

A határozatokat a Közgyűlés ülésén jelen levő egyesületi tagok egyszerű többségének szavazatával hozzák meg.

Az Egyesület Elnöksége

12. szakasz

Az Egyesület Elnöksége az Egyesület kollektív végrehajtó szerve.

Az Elnökség 11 tagból áll, akiket a Közgyűlés választ.

Az Elnökség saját soraiból választja meg az Egyesület elnökét, két alelnökét, titkárát és pénztárosát.

Az Egyesület Elnöksége hozza meg az Alapszabály javaslatát, annak kiegészítésére és módosítására vonatkozó javaslatokat, meghozza és megerősíti az Egyesület munka- és pénzügyi tervét, meghatározza a munkaterv végrehajtásának módját, megvitatja az Egyesület tagjainak a javaslatait és kezdeményezéseit, valamint a megvalósításukkal kapcsolatos teendőket, illetve egyéb feladatokat is ellát az Alapszabállyal valamint az Egyesület Közgyűlésének a határozataival összhangban.

A döntéshozatal nyilvános, de kivételes esetekben a szavazás lehet titkos is. A döntéshozatal módjáról az Elnökség dönt.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülés jelen van az Elnökség tagjainak több mint a fele, a határozat pedig jogerős, ha arra szavazott az Elnökség jelen levő tagjainak a többsége.

Az Egyesület Elnökségének elnöke

13. szakasz

Az Elnökség elnöke tisztségénél fogva az Egyesület elnöke is egyben.

A Közgyűlések és elnökségi ülések közti időszakban az Elnökség elnöke irányítja az Egyesület munkáját, képviseli az Egyesületet, aláírja a Közgyűlés és az Elnökség által hozott dokumentumokat, összehívja az Egyesület Elnökségét és Közgyűlését, gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek előkészítéséről, munkájuk megszervezéséről, a programok, tervek és más ügyiratok előkészítéséről, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak a végrehajtásáról, az Elnökségnek és a Közgyűlésnek jelentést tesz az Egyesület két ülés közti tevékenységéről, gondoskodik a munka nyilvánossága elvének tiszteletben tartásáról, szükség szerint pedig egyéb tevékenységet is kifejt saját hatásköréből.

Az Egyesület Elnökségének alelnökei

14. szakasz

Az Elnökség alelnökei tisztségüknél fogva az Egyesület alelnökei is egyben.

Az Egyesület Elnökségének alelnökeit az Elnökség soraiból választják.

Az alelnökök segítik az elnököt munkája végzésében, végrehajtják azokat a feladatokat, amelyeket az elnök rájuk bíz, annak távollétében helyettesítik az elnököt az elnököt megillető jogokkal és kötelezettségekkel.

Az Egyesület Elnökségének titkára

15. szakasz

Az Elnökség titkára tisztségénél fogva egyben az Egyesület titkára is.

Az Egyesület Elnökségének titkára segíti az elnököt és az alelnököket munkájuk végzésében, az Egyesület szükségleteire megszervezi a szakmai, adminisztratív és szervezeti teendők elvégzését, gondoskodik az Egyesület tagnyilvántartásának pedáns és naprakész vezetéséről, , továbbá egyéb teendőket is végez az Egyesület elnökének, alelnökeinek és Elnökségének megbízásából.

Az Egyesület Elnökségének pénztárosa

16. szakasz

Az Elnökség pénztárosa tisztségénél fogva az Egyesület pénztárosa is egyben.

Az Egyesület Elnökségének pénztárosa az előírásokkal összhangban vezeti a pénzügyi-könyvelői ügyeket, munkájáról jelentést nyújt be az Elnökségnek és az Egyesület Közgyűlésének, valamint más teendőket is ellát az elnök, alelnökök és az Elnökség megbízásából.

A pénztári okmányokat az elnök illetve az elnök felhatalmazásával az Egyesület alelnökei hitelesítik aláírásukkal.

17. szakasz

Az Egyesület Elnöksége tagjainak, elnökének, alelnökének, titkárának és pénztárosának a megbízatása 5 évre szól.

Az egyes funkciókra ugyanazok a tagok többször is megválaszthatók.

VII. A MUNKA NYILVÁNOSSÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSA

18. szakasz

Az Egyesület tevékenysége nyilvános.

Az Egyesület Elnöksége gondoskodik a tagság és a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásáról az Egyesület munkájával és tevékenységével kapcsolatban, közvetlenül vagy belső kiadványok, illetve sajtóközlemények útján, vagy más megfelelő módon.

19. szakasz

Céljai elérése érdekében az Egyesület kapcsolatba lép és együttműködik más haza és külföldi egyesületekkel és szervezetekkel.

 

VIII. AZ EGYESÜLET VAGYONA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS AZ ESZKÖZÖKKEL VALÓ RENDELKEZÉS

20. szakasz

Az Egyesület vagyonát ingó és ingatlan vagyon képezi.

Az Egyesület munkájához szükséges eszközöket tagdíjakból, adományokból, ajándékokból, szponzori adományokból, a polgárok adományaiból biztosítja belföldről és külföldről, továbbá költségvetési forrásokból, alapokból és más forrásokból a törvénnyel összhangban.

Az Egyesület eszközei az Egyesület folyószámláján vannak.

 

IX. AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK MEGSZŰNÉSE

21. szakasz

Az Egyesület a Közgyűlés döntésével szűnik meg, amikor megszűnnek az Egyesület céljai eléréséhez szükséges feltételek, továbbá egyéb, a törvényben előírt esetekben.

Az Egyesület megszűnése esetén a kötelezettségek kielégítése után fennmaradó vagyon a Magyar Nemzeti Tanácsra száll.

Az Egyesület megszűnéséről az Egyesület elnöke vagy titkára a törvényes határidőn belül értesíti az illetékes szerveket a nyilvántartásból való törlés céljából.

X. AZ EGYESÜLET PECSÉTJE

22. szakasz

Az Egyesület saját pecséttel rendelkezik. Az Egyesület pecsétje kör alakú és tartalmazza a szervezet teljes cirill betűs szerb elnevezését („Академиски савет војвођанских Мађара”), valamint magyar nyelvű elnevezését („Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács”). A kör közepén a székhely („Novi Sad”) cirill és latin betűs szerb neve szerepel, valamint magyar nyelven („Újvidék”).

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. szakasz

Minden olyan kérdésben, melyet jelen Alapszabály nem szabályoz, az egyesületekről szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelőképpen alkalmazni.

24. szakasz

Jelen Alapszabály az Egyesület Közgyűlése részéről történő elfogadásának napján lép hatályba.

 

Az Egyesület Közgyűlésének elnöklője:

Csányi Erzsébet

Érvényes: 2010. augusztus 20-tól